ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (Assistive Tableware for Elderly)

ชุดภาชนะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (Assistive Tableware for Elderly)

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่า ประชากรผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดว่าปี 2568 หรือในอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้านคน หรือ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน (กระทรวงสาธารณสุข,...
All Care Plus