เลือกหน้า

About Us

บริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด

88/267 หมู่บ้าน ชวนชื่น วัชรพล ซอย รามอินทรา 65 แยก 8
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 1023

098-982-4481

allcareplus.official@gmail.com

All Care Plus

@allcareplus

Our Mission

ออกแบบ, พัฒนา, ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในมิติต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ

Team

ดร. ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ

พยาบาลวิชาชีพ
ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
พัฒนานวัตกรรรมด้านสุขภาพ

นายปรีดา ศรีสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์การสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐวรรณ เกตพันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์การสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
นางสาวสายสุดา เกษมธนะศักดิ์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
บริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด
88/267 หมู่บ้าน ชวนชื่น วัชรพล ซอย รามอินทรา 65 แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

© 2021 All Care Plus

     

All Care Plus